“REPUBLIČKI IZBORI 2014. I LGBT PITANJE”

Izveštaj o stavovima i odnosu političkih partija i koalicija prema LGBT populaciji u kampanji za republičke izbore 2014. godine

Uvod
GSA je i u ovom izbornom ciklusu za parlamentarne izbore pokrenula i realizovala kampanju pod nazivom „Tvoj glas, tvoje sutra“, koja je imala za cilj da se političke stranke i grupacije koje učestvuju na republičkim izborima izjasne o pitanjima vezanim za ljudska prava LGBT osoba, kao i da ova pitanja i konkretna rešenja za smanjenje nasilja, diskriminacije i homofobije uključe u svoje predizborne platforme. Takođe, cilj kampanje je i da pozove LGBT osobe, ali i njihove roditelje, rođake, prijatelje i sve druge građane, da izađu na izbore i glasaju za one političke opcije koje se, između ostalog, zalažu za poboljšanje položaja LGBT populacije, ravnopravnost i poštovanje ljudskih i manjinskih prava.

Kroz ovu kampanju GSA je, između ostalog, želela i da proširi političku agendu kada su u pitanju ljudska prava LGBT osoba kako se ona ne bi odnosila samo na izjašnjavanje političara o Paradi ponosa, kao i da što dublje, realnije i preciznije prikaže stavove političkih partija i koalicija u predizbornoj kampanji polazeći od onoga što su uradili u periodu od prethodnih republičkih izbora 2012.

Zato je GSA kroz najavljene kriterijume i kroz definisanje različitih kategorija u kojima je ocenjivala stavove političkih stranaka i koalicija, u velikoj meri “pretresla” i izanalizirala njihov odnos prema LGBT pitanju u predizbornoj kampanji, polazeći pre svega od činjenice da samo retorička podrška LGBT populaciji naprosto više nije dovoljna, već da je nakon pomaka ostvarenih u poslednjih nekoliko godina potrebno da se političke stranke na ozbiljan i sistematičan način obrate LGBT populaciji u kampanji.

Ono što je takođe postignuto ovom i prethodnom kampanjom jeste proširivanje broja partija koje imaju afirmtivan stav prema LGBT populaciji i ne libe se da te svoje stavove u predizbornoj kampanji i iznesu. Kada govorimo o podršci LGBT pravima, više definitivno ne govorimo o jednoj ili dve političke partije, kako se to često pogrešno percipira, već o grupi njih koje se odgovornije i ozbiljnije nego ranije obraćaju LGBT zajednici i koje su imale određene rezultate pomake u periodu od prošlih republičkih izbora.

Ukratko
Za razliku od predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2012. godine u kojoj su se pojedine političke stranke i grupacije javno određivale prema pitanjima važnim za LGBT populaciju tek kada im je po zaključenju lista GSA uputila upitnike, ovaj put su to činile mnogo ranije i u kontinuitetu od početka kampanje, odgovarajući na pitanja medija ili kroz različite aktivnosti GSA. One su se u predizbornoj kampanji mnogo više, ozbiljnije i odgovornije obraćale LGBT zajednici i generalno su pokazale veću otvorenost i javnu podršku za LGBT populaciju nego što je to ranije bio slučaj.

U ovoj kampanji se izdvojila grupa od više političkih stranaka koja ima pozitivan odnos prema LGBT populaciji, percipira LGBT pitanje kao važno, ima svest o tome da je LGBT zajednica deo biračkog tela, obraća joj se dosledno i manje ili više strateški i nudi rešenja za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji. U tu grupu političkih stranaka spadaju Demokratska stranka (DS), Nova demokratska stranka (NDS), Liberalno demokratska partija (LDP) i Socijalistička partija Srbije (SPS), s tim što je DS prema posmatranim kriterijumima u predizbornoj kampanji napravila najveći iskorak u pozitivnom smeru u odnosu na raniji period. Lista “Dosta je bilo” ima pozitivan stav, ali se dosta kasnije od ostalih u kampanji uključila u ovu temu, na jedan manje strateški a više stihijski način, dok se Srpska napredna stranka (SNS) i pored dobre startne pozicije zbog urađenog u periodu između izbora, kao i pozitivnog stava na početku predizborne kampanje, o ovom pitanju u daljem toku kampanje nije izjašnjavala.

Izuzimajući ultradesničarske političke partije i grupacije čiji je negativan stav o LGBT populaciji odranije poznat i ponovljen i u ovoj kampanji, kao i one stranke koje se u kampanji nisu o ovome izjašnjavale, kada su u pitanju proevropske političke partije koje su nosioci 5 najvećih koalicija one u predizbornoj kampanji nisu imale negativan odnos prema LGBT zajednici, naprotiv. Međutim, neki od njihovih koalicionih partnera jesu i to Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka (BDZS) muftije Zukorlića koja je u koaliciji sa Liberalno demokratskom partijom, kao i Jedinstvena Srbija (JS) Dragana Markovića Palme koja je u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije.

Manjinske partije koje učestvuju na republičkim izborima se u najvećoj meri u kampanji nisu izjašnjavale o LGBT pravima osim Rusinske demokratske stranke (RDS) koja je u poslednjim danima kampanje pružila javnu podršku LGBT populaciji, dok se Savez vojvođanskih Mađara (SVM) koji se u kampanji za izbore 2012. godine pozitivno odredio prema LGBT populaciji ovaj put nije izjašnjavao na tu temu. Demokratska stranka Srbije (DSS) je u predizbornoj kampanji u potpunosti ignorisala temu ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji. Takođe, Ujedinjeni regioni Srbije (URS) su se na ovu temu u kampanji izjasnili minimalno, tj. ispod očekivanja kada se ima u vidu raniji period i to da su proevropska politička grupacija.

Pregled i analiza stavova političkih partija i koalicija po kategorijama

Tabela 1.

TvojGlas2014-Tabela
(kliknite na tabelu za veći prikaz)

Napomene:
Kategorije u tabeli su napravljene u skladu sa unapred najavljenim kriterijumima za monitoring i analizu odnosa stranaka prema LGBT populaciji u predizbornoj kampanji za republičke izbore, a u svrhu jednostavnijeg, konkretnijeg i što tačnijeg pregleda stavova političkih partija i koalicija. Za određene kategorije predviđeni su i negativni poeni koji su dodeljivani zbog zabeležene homofobije, govora mržnje i sl. Objašnjenje kategorija, način bodovanja i pregled stavova stranaka po kategorijama se nalaze u nastavku Izveštaja.
Osim kategorije START koja označava podršku i aktivnosti stranaka koje se tiču LGBT prava u periodu od prošlih parlamentarnih izbora 2012. do raspisivanja ovih, sve druge kategorije se odnose na stavove stranaka i njihovih kandidata/kinja za poslanike u predizbornoj kampanji za republičke izbore 2014.
S obzirom na to da na republičkim izborima učestvuje veliki broj lista, tj. političkih stranaka koje su u različitim koalicijama, radi adekvatne ocene i što realnijeg i sveobuhvatnijeg prikaza, analiza je rađena u odnosu na političke stranke proevropske orijentacije koje su nosioci koalicija (u Izveštaju se pominju i kao noseće stranke) i koje su se u manjoj ili većoj meri tokom kampanje određivale prema LGBT pravima, a odnos njihovih koalicionih partnera je kroz tabelu u pojedinim kategorijama posmatran odvojeno.
Lista „Dosta je bilo“ je izdvojena jer je karakteristična po tome što ona ne predstavlja koaliciju, formirana je tokom predizborne kampanje a u kampanju GSA se uključila u poslednjoj nedelji pred izbornu tišinu, te je ocenjena u onim kategorijama u kojima je to bilo moguće.
Stranke i političke grupacije ultradesničarske orijentacije nisu uključene u ovu tabelu zbog njihovih poznatih negativnih stavova o ljudskim pravima LGBT populacije, kao ni one stranke i grupacije koje se nisu u predizbornoj kampanji izjašnjavale na ovu temu ili su to činile minimalno, kao na primer URS i RDS, te ih nije bilo moguće adekvatno oceniti po predviđenim kategorijama.

START
U ovoj kategoriji su ocenjivani rezultati, tj. podrška LGBT populaciji i/ili konkretni potezi koje su noseće političke stranke preduzimale u periodu od prošlih izbora 2012. godine do raspisivanja parlamentarnih izbora 2014., uzimajući u obzir da li su bile na vlasti ili u opoziciji. Izvor za ove informacije su bili upitnici GSA koje su stranke popunjavale, ali pre svega informacije iz dokumentacije GSA koja radi stalni monitoring stavova i aktivnosti političkih partija kada su u pitanju LGBT prava.
0: nisu se bavili LGBT pitanjem
1: pružali su javnu podršku LGBT populaciji
2: preduzimali su konkretne poteze i ostvarili određene pomake

U periodu od prošlih parlamentarnih izbora stranke koje su zaslužile najveći broj poena u ovoj kategoriji jer su napravile određene konkretne poteze i pomake jesu Srpska napredna stranka (između ostalog zbog uvođenja zločina iz mržnje u Krivični zakonik), Socijalistička partija Srbije (između ostalog zbog postavljenja autovanog političara i bivšeg LGBT aktiviste na mesto savetnika ministra), kao i opoziciona Demokratska stranka (između ostalog zbog donošenja novog stranačkog programa koji sadrži plan za poboljšanje položaja LGBT osoba). Međutim, zbog negativne izjave lidera SPS o LGBT populaciji pred Prajd 2013. ovoj stranci je maksimalan broj u ovoj kategoriji pri ocenjivanju smanjen za 1 poen.
Opoziciona Liberalno demokratska partija (LDP) je u ovom periodu pružala javnu podršku kada je u pitanju Parada ponosa ali nije imala drugih konkretnijih aktivnosti. Veliku nedoumicu prilikom ocenjivanja u ovoj kategoriji tim GSA je imao kada je u pitanju Nova demokratska stranka (NDS) jer je ona skoro formirana i nastala je iz DS pa je bilo teško odrediti da li treba da joj se daju poeni i kome oni pripadaju, ali je na kraju odlučeno da se zbog podrške Prajdu 2012. njenog sadašnjeg lidera, a tadašnjeg lidera DS, ovoj stranci dodele poeni za javnu podršku. Listu „Dosta je bilo“ nije bilo moguće oceniti u ovoj kategoriji jer je ona takođe skoro formirana i nova na političkoj sceni.

KVALITET
Generalna ocena odnosa nosećih političkih stranaka prema LGBT populaciji u predizbornoj kampanji za republičke izbore 2014.
-1: negativan odnos (homofobija, govor mržnje i sl.)
0: neutralan odnos/nisu se izjašnjavali na ovu temu
1: pozitivan odnos

Sve tabelom obuhvaćene političke stranke koje su nosioci koalicija, kao i lista „Dosta je bilo“, imaju afirmativan stav prema ljudskim pravima LGBT osoba i u izjavama njihovih kandidata i kandidatkinja za poslanike u predizbornoj kampanji nisu zabeleženi homofobija i govor mržnje.

KVANTITET
Broj pozitivnih javnih stavova o LGBT pravima političkih stranaka (nosioca koalicija i njihovih koalicionih partnera), tj. njihovih kandidata i kandidatkinja za poslanike/ce u predizbornoj kampanji. Izvor informacija bio je monitoring medija, stranačkih kampanja i aktivnosti koje je u svojoj kampanji sprovodila GSA (upitnici, sastanci i dr.)
0: bez pozitivnih izjava
1: 1-2 izjave
2: 3-4 izjave
3: 5 i više od 5

Najveći broj pozitivnih izjava i poruka LGBT populaciji u predizbornoj kampanji imali su kandidati/kinje za poslanike/ce Liberalno demokratske partije i Demokratske stranke, nešto malo manje Socijalističke partije Srbije i Nove demokratske stranke, pa zatim Srpske napredne stranke i na kraju kandidati liste „Dosta je bilo“.
Jedan od kurioziteta ove predizborne kampanje je bilo i to što su se po prvi put na predizbornim stranačkim mitinzima pojavile zastave duginih boja i to na završnom mitingu DS u Beogradu i pre toga na predizbornoj konvenciji ove stranke u Novom Sadu.

DOSLEDNOST
Ocena konzistentnosti stavova kandidata i kandidatkinja za poslanike, tj. da li su različiti kandidati iz iste partije koja je glavna u koaliciji imali slične ili različite stavove o LGBT populaciji, da li su imali kontradiktorne izjave, da li su menjali stavove tokom kampanje i sl. Ova kategorija je uvedena jer se ranije često dešavalo da funkcioneri iste partije imaju suprotne stavove što govori o unutarpartijskoj neusaglašenosti po pitanju LGBT prava.
0: nedoslednost
1: doslednost u stavovima

Jedan od najvećih pomaka u odnosu na raniji period, kada su stavovi političkih stranaka prikazanih u tabeli u pitanju, možda je napravljen baš u ovoj kategoriji jer su stranke prikazane u tabeli pokazale mnogo veći stepen doslednosti tj. konzistentnosti u svojim stavovima. Nije bilo različitih izjava kandidata/kinja iz iste stranke ili promene izrečenih stavova u toku kampanje. Ovo pokazuje da idemo ka tome da sve veći broj stranačkih funkcionera i članova prihvata da javno iznosi afirmativan stav prema LGBT populaciji, kao i da to pitanje postaje stvar zvaničnih partijskih politika.
Lista „Dosta je bilo“ nije ocenjivana u ovoj kategoriji jer je u kampanji o ovoj temi zabeležena jedna izjava (upitnik GSA) njihovih kandidata.

PRINCIPIJELNOST
Ova kategorija se odnosi na koalicione partnere i kakvi su bili njihovi stavovi u kampanji tj. na to da li oni imaju slične ili različite stavove u odnosu na nosioce koalicija i da li su koalicije pravljene na (ne)principijelnom nivou kada su u pitanju ljudska prava LGBT osoba.
-1: koalicioni partneri imaju negativan stav (homofobija, govor mržnje)
0: imaju neutralan stav/nisu se izjašnjavali o ovom pitanju
1: imaju pozitivan stav

Iako su stranke nosioci koalicija imale u kampanji pozitivan stav prema LGBT populaciji neki od njihovih koalicionih partnera nisu. Negativne stavove prema LGBT populaciji u kampanji su iznosili BDZS muftije Zukorlića koja je u koaliciji sa LDP, kao i JS Dragana Markovića Palme koja je u koaliciji sa SPS. Lista “Dosta je bilo” nije ocenjena u ovoj kategoriji jer nema koalicione partnere.

ODGOVORNOST
Koliko su odgovornosti stranke pokazale u predizbornoj kampanji i koliko im je stalo da se obrate LGBT zajednici „mereno“ je kroz njihov odnos prema upitniku GSA o ljudskim pravima i sastanku sa LGBT aktivistima/kinjama, tj. da li su popunili upitnik i da li su došli na sastanak.
0: ni jedno ni drugo
1: popunili su upitnik ili su došli na sastanak
2: popunili su upitnik i došli su na sastanak

Na upitnik GSA su odgovorili istaknuti stranački funkcioneri i kandidati/kinje za poslanike NDS, LDP, SPS, liste „Dosta je bilo“, dok je ispred DS na upitnik odgovorio lider ove partije i nosilac izborne liste Dragan Đilas. Na sastanak sa LGBT aktivistima i aktivistkinjama došli su kandidati/kinje iz Demokratske stranke, Liberalno demokratske partije i Lige socijaldemokrata Vojvodine (u koaliciji sa NDS). Kandidati koalicije oko SNS nisu odgovorili na upitnik GSA a takođe se nisu pojavili ni na pomenutom sastanku.

INICIJATIVA
Kategorija se odnosi na ocenu njihovih konkretnih rešenja za poboljšanje položaja LGBT populacije tj. plana koji će sprovoditi nakon izbora a koji su iznosili u upitniku GSA, u svojim stranačkim programima  ili na druge načine u predizbornoj kampanji.
0: ne postoji plan/nisu se izjašnjavali na ovu temu
1: imaju plan delimično tj. nije razrađen
2: imaju plan

Koje će sve mere stranke preuzimati u narednom periodu kada je u pitanju poboljšanje položaja LGBT možete pogledati u njihovim odgovorima na upitnik GSA, a kada se radi o prioritetima njihov zajednički stav je da su to adekvatna primena Ustava i primena postojećih zakona, pre svega Zakona o zabrani diskriminacije, kao i bezbednost LGBT osoba.

ZAKONODAVSTVO
Da li su se u predizbornoj kampanji odredili prema pravnom regulisanju imovinskih odnosa, zdravstvenog osiguranja i drugih pitanja od značaja u istopolnim zajednicama?
-1: ne podržavaju
0: nisu se jasno odredili/nemaju stav o ovom pitanju
1: podržavaju

LDP, DS, SPS i lista „Dosta je bilo“ su u kampanji podržale pravno regulisanje imovinskih odnosa i drugih pitanja od značaja u istopolnim partnerstvima, dok se NDS nije jasno odredio prema ovom pitanju.

AUTOVANJE
Da li na listama kandidata/kinja za republičke izbore imaju autovane (javno deklarisane) LGBT osobe?
0: ne
1: da

Nažalost, ni na jednoj listi kandidata/kinja za republičke izbore 2014. nema javno deklarisanih LGBT osoba. Najviše očekivanja kada je ova kategorija u pitanju LGBT zajednica je, kao i 2012. godine, imala od LDP i SPS, međutim i ovaj put njihove liste i liste svih drugih partija i koalicija su ostale bez kandidata i kandidatkinja koji, pored toga što zadovoljavaju stranačke kriterijume za kandidovanje, su i javno autovane osobe.

FINIŠ
Ukupan broj poena dobijen sabiranjem svih kategorija. Minimalan broj poena u ovakvom sistemu ocenjivanja je bio -3, dok je maksimalan broj poena bio 14.
Najveći broj poena osvojila je Demokratska stranka sa 13, slede je Nova demokratska stranka i Liberalno demokratska partija sa po 10 a zatim i Socijalistička partija Srbije sa 8. Važno je napomenuti da bi SPS da se pojavila na sastanku sa LGBT aktivistima, kao što je pre toga najavila, najverovatnije imala isti skor kao LDP i NDS, ali zbog svog tehničkog propusta nije došla na pomenuti sastanak.

Metodologija
Kampanja ”Tvoj glas, tvoje sutra” se odnosila i pratila je republičke izbore koji su raspisani za 16. mart 2014.
Nakon raspisivanja izbora GSA je uputila poziv proevropski orijentisanim političkim strankama i grupacijama koje su najavile učešće na republičkim izborima da se u predizbornoj kampanji obrate LGBT populaciji i izjasne o pitanjima važnim za LGBT osobe u Srbiji. Poziv je bio upućen: SNS, SPS, DS, SDP, LDP, Novoj stranci, SVM, URS, NDS, LSV i listi Dosta je bilo. GSA je nakon toga uputila još tri poziva kandidatima i kandidatkinjama za narodne poslanike/ce preko njihovih izbornih štabova u kojima ih je obaveštavala o svojoj kampanji, metodologiji, kriterijumima za monitoring, pozvala ih da popune upitnik o ljudskim pravima LGBT osoba i da učestvuju na sastanku sa LGBT aktivistima i aktivistkinjama.
Pored toga, stranke i grupacije su pozvane da dostavljaju GSA svoje materijale iz kampanje koji se tiču i LGBT populacije, kao i materijale posebno pripremljene za LGBT populaciju ukoliko ih budu imali.
GSA je kroz svoju kampanju radila monitoring predizbornih kampanja svih političkih stranaka i grupacija koje učestvuju na republičkim izborima u delu koji se odnosi na ljudska prava LGBT osoba. Kriterijumi monitoringa su bili unapred najavljeni i javno objavljeni.
GSA je monitoring predizbornih kampanja po datim kriterijumima vršila praćenjem objava u štampanim i elektronskim medijima, na zvaničnim sajtovima stranaka i grupacija, kao i na njihovim stranicama na društvenim mrežama (Fejsbuk i Tviter).
Takođe, aktivisti i aktivistkinje GSA su odlazili na predizborne tribine i prezentacije stranaka i koalicija, gde su učesnicima postavljali pitanja u vezi sa LGBT pravima, a GSA je strankama uputila i upitnik o LGBT pravima i organizovala sastanak kandidata/kinja sa LGBT aktivistima. Sve proevropske stranke i koalicije imale su iste mogućnosti da se uključe u kampanju kada su u pitanju LGBT prava, o čemu su redovno obaveštavane, i bile su predmet istih kriterijuma kada je u pitanju  monitoring njihovih stavova od strane GSA.
O dobrom delu svega onoga što je zabeleženo od izjava i stavova u predizbornoj kampanji za republičke izbore, GSA je obaveštavala LGBT populaciju i druge građane Srbije na svom sajtu i društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter, uz korišćenje heštegova #TvojGlas i #Izbori2014, kao i putem objava na raznim forumima, e-mail listama, portalima i medijima namenjenih LGBT populaciji i drugim sredstvima javnog informisanja.

Korisni linkovi
Stavovi kandidata i kandidatkinja za poslanike po izbornim listama
Odgovori kandidata i kandidatkinja za poslanike na upitnik GSA
Sastanak kandidata i kandidatkinja za poslanike i LGBT aktivista i aktivistkinja

Tim kampanje „Tvoj glas, tvoje sutra“ Gej strejt alijanse
Beograd, 13. mart 2014. godine

Facebook

Twitter

YouTube