Komitet ministara Saveta Evrope dao preporuke za borbu protiv diskriminacije GLBT osoba

Beograd, 06.04.2010.

Komitet ministara Saveta Evrope usvojio je Preporuku CM/Rec(2010)5 državama članicama o merama u borbi protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta na svojoj sednici 31. marta 2010. Njom se značajno podiže nivo standarda u radnjama koje države članice treba da sprovedu kako bi se garantovalo ostvarivanje ljudskih prava gejeva, lezbejki, biseksualnih i transrodnih (GLBT) osoba.

Komitet je prihvatio činjenicu da su GLBT osobe bile vekovima i još uvek su žrtve homofobije, transfobije i drugih formi netolernacije i diskriminacije čak i u svojim porodicama, na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, kao i da je neophodna specifična akcija kako bi se obezbedilo puno uživanje ljudskih prava ovih osoba.

Takođe, Preporuka podseća na princip da nikakve kulturne, tradicionalne ili religiozne vrednosti, niti pravila “dominantne kulture” ne smeju da se koriste kako bi se pravdao govor mržnje ili neki drugi oblik diskriminacije, uključujući i seksualnu orijentaciju ili rodni identitet kao osnov.

Komitet je preporučio da države članice ukinu zakonodavne ili druge mere koje za posledicu imaju diskriminaciju GLBT osoba kao i da donesu i sprovedu mere koje će služiti borbi protiv diskriminacije, poštovanju ljudskih prava i promovisanju tolerancije prema GLBT osobama.

Državama se preporučuje da žrtvama omoguće pristup efikasnim pravnim lekovima pred nacionalnim vlastima, kao i da žrtve budu svesne da takvi lekovi postoje. Mere za borbu protiv diskriminacije moraju da uključe sankcije za prekršaje i da omoguće odštetu žrtvama.

Države članice SE treba da se u svom zakonodavstvu, politikama i praksi vode merama koje su date ovom Preporukom, kao i da prevedu i što je moguće šire distribuiraju prevod Preporuka.

Države treba da omoguće istragu krivičnih dela i drugih incidenata gde se osnovano sumnja da je seksualna orijentacija ili rodni identitet bio motiv počiniocu, a posebno kada su počinioci pripadnici policije ili druge osobe koje vrše vlast.

Države treba i da obezbede da se kod krivičnih dela gde je motiv bila seksualna orijentacija ili rodni identitet žrtve ovo koristi kao otežavajuća okolnost. Takođe, treba ohrabriti žrtve i svedoke ovakvih krivičnih dela da ih prijavljuju.

Komitet ministara SE je ovom Preporukom definisao standarde postupanja država članica u mnogim sferama života.

Države treba da preduzmu mere kako bi obezbedile sigurnost i dostojanstvo zatvorenicima, uključujući i GLBT osobe, a posebno mere protiv fizičkih napada, silovanja i drugih formi seksualnog zlostavljanja.

Države članice treba da obezbede prikupljanje i analizu podataka o raširenosti i prirodi diskriminacije i netolerancije po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, a posebno o “zločinima iz mržnje” i incidentima motivisanim mržnjom.

Države članice treba da preduzmu mere protiv svih formi govora mržnje i da ga javno osude svaki put kada ga neko koristi, poštujući osnovno pravo na slobodu izražavanja.

Javni zvaničnici i državni predstavnici treba da se ohrabruju da promovišu toleranciju i poštovanje GLBT osoba.

Pristup javnim fondovima namenjenim nevladinim organizacijama treba da bude obezbeđen bez diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Države čanice treba da preduzmu odgovarajuće mere kako bi efikasno zaštitile branitelje ljudskih prava GLBT osoba od napada.

Države članice treba da obezbede da nevladine organizacije koje brane ljudska prava GLBT osoba budu konsultovane prilikom usvajanja i sprovođenja mera koje mogu da imaju uticaj na ljudska prava ovih osoba.

Treba preduzeti mere za obezbeđivanje efikasnog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja GLBT osoba, kao i prava na slobodu mirnog okupljanja. Osim ovoga, države članice treba da osiguraju da policija preduzme mere kako bi zaštitila učesnike mirnih demonstracija za ljudska prava GLBT osoba, a javno zdravlje, moral ili red ne mogu da budu opravdanje za onemogućavanje ostvarivanja ovog prava. Vlasti moraju da budu ohrabrene da javno osude sprečavanje ostvarivanja ovih prava.

Države treba da spreče skupljanje ličnih podataka o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu građana, a postojeće zapise treba uništiti.

Takođe, treba sprovesti mere koje garantuju puno zakonsko priznavanje promene pola osoba u svim oblastima života, promenu imena i roda u zvaničnim dokumentima. Ovo se odnosi i na dokumenta koja ne izdaje država, kao što su sertifikati o školovanju i prethodnom radu. Države treba da omoguće osobama koje su promenile pol pravo na brak sa osobama suprotnog pola.

Države treba da zabrane homofobiju, transfobiju i diskriminaciju GLBT osoba u sportu, a posebno treba zabraniti i sprečiti korišćenje uvreda na račun GLBT osoba tokom i u vezi sa sportskim događajima. U ove aktivnosti treba uključiti sportske saveze i navijačke klubove.

Preporukom se definišu i standardi u zakonskom regulisanju istopolnih zajednica, asistirane oplodnje, obezbeđivanja mera zaštite GLBT učenika u obrazovnom sistemu, zdravstvene zaštite, vlasništva nad zemljom i stanarskog prava, prava na azil.

::: Integralna verzija Preporuke (ENG) :::

::: Prevod integralne verzije Preporuke ::: (pdf)

Info centar GSA

Facebook

Twitter

YouTube