Statut

U skladu sa Zakonom o udruženjima Skupština Udruženja “Gej strejt alijansa”, na svojoj sednici održanoj 30. januara 2010. godine usvojila je:

STATUT

Gej strejt alijanse

 

Opšte odredbe

Član 1.

 Udruženje “Gej strejt alijansa” (u daljem tekstu: GSA) je udruženje građana i građanki čija je misija promovisanje i zaštita ljudskih prava građana i građanki Srbije, a posebno ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba.

GSA je samostalno, nedobitno i nestranačko pravno lice.

 

Član 2.

 Statutom Gej strejt alijanse uređuju se osnovni ciljevi delovanja, izbor organa i tela, načela rada, unutrašnja organizacija, prava i dužnosti članova/ica, nadležnosti organa i tela, kao i druga pitanja od značaja za rad GSA.

 

Član 3.

 Ciljevi i zadaci Gej strejt alijanse su:

 • smanjenje nasilja, diskriminacije i homofobije u svim društvenim, ekonomskim i političkim sferama
 • promena društvenog sistema vrednosti u skladu sa vrednostima kao što su tolerancija, ravnopravnost, jednakost, nenasilje i sl.
 • izgradnja demokratskog, građanskog i odgovornog društva u kome se poštuju ljudska prava i princip jednakih šansi za sve građane i građanke
 • podsticanje i jačanje kapaciteta LGBT osoba i svih građana i građanki da aktivno učestvuju u političkom i društvenom životu
 • podsticanje medija da objektivno informišu javnost o potrebi poštovanja ljudskih prava i promovišu vrednosti građanskog društva
 • podsticanje državnih, obrazovnih i drugih institucija da promovišu potrebu poštovanja ljudskih prava i preduzimaju mere iz svoje nadležnosti u procesu rešavanja statusa LGBT osoba
 • pomoć žrtvama nasilja i diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta
 • ukazivanje na probleme homofobije, bifobije i transfobije u društvu i rešavanje statusa LGBT osoba

 

Član 4.

 Pun naziv udruženja je “Gej strejt alijansa”.

Skraćeni naziv udruženja je “Alijansa”.

 

Član 5.

 Sedište GSA je u Beogradu.

O promenama adrese sedišta odlučuje Upravni odbor GSA.

 

Član 6.

 Pečat GSA je okruglog oblika, a po njegovoj ivici je ispisano “Gej strejt alijansa” i na engleskom jeziku Gay straight alliance.

Na sredini pečata je ispisano Beograd i na engleskom jeziku Belgrade.

 

Član 7.

 GSA ima svoj znak.

Znak GSA je spajalica narandžaste boje na beloj pozadini. Pun naziv GSA je ispisan na srpskom i engleskom jeziku.

Odluku o izmeni simbola GSA donosi Skupština na predlog Upravnog odbora.

 

Član 8.

 Gej strejt alijansu zastupa i predstavlja Predsednik/ca GSA ili/i lice koje ovlasti Upravni odbor na predlog Predsednika/ce.

 

Član 9.

 GSA svoje aktivnosti obavlja isključivo u dobrotvorne, naučne ili obrazovne svrhe u skladu sa zakonom.

Nijedno dobro ili imovina GSA ne sme biti iskorišćena u privatne svrhe ili u svrhe profitabilne organizacije, sem u slučajevima propisanim članom 11. ovog Statuta.

Ovo se ne odnosi na plaćanje dobara i usluga neophodnih prilikom sprovođenja aktivnosti GSA.

Fizička lica ili grupe fizičkih lica ne mogu imati nikakav vlasnički udeo u GSA niti u dobrima koje ona proizvede.

Član 10.

GSA svoje ciljeve ostvaruje organizovanjem različitih javnih događaja, seminara i konferencija, kampanjama i drugim aktivnostima u skladu sa zakonom.

GSA u okviru svojih aktivnosti sarađuje sa medijima, institucijama, udruženjima građana i sličnim organizacijama u zemlji, regionu i svetu.

GSA se može udruživati u saveze ili zajednice udruženja na državnom ili međunarodnom nivou.

 

Član 11.

 

GSA može u okviru svog delovanja osnivati druga pravna lica u skladu sa članom 37. Zakona o udruženjima.

Ova pravna lica mogu ostvarivati profit koji se upotrebljava isključivo radi ostvarivanja ciljeva GSA. GSA nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima/cama, članovima/cama, članovima/cama organa, direktorima/kama, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Predstavnike/ce u organima upravljanja pravnih lica čiji je osnivač GSA bira Upravni odbor GSA.

 

Članstvo u GSA

 

Član 12.

Član/ica GSA može biti svaka osoba koje prihvati ciljeve i Statut GSA osim osobe koja je član/ica drugih udruženja čije je sedište u Srbiji i čija je osnovna delatnost ostvarivanje prava LGBT osoba u Srbiji.

 

Član/ica GSA postaje se popunjavanjem pristupnice.

Konačnu odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.

Upravni odbor  može odbiti prijem u članstvo i u tom slučaju se smatra da osoba nije nikada bila član/ica GSA.

Članstvo počinje danom upisa u knjigu članova/ica koju vodi sekretar/ka Upravnog odbora.

Sekretar/ka upisuje člana/icu u knjigu članova/ica odmah nakon odluke Upravnog odbora.

Osoba kojoj je odbijen prijem u članstvo može podneti žalbu Skupštini GSA koja o žalbi odlučuje na prvom narednom zasedanju.

 

Član 13.

 Prava člana/ice GSA su:

–          da bira i da bude biran/a u organe i tela GSA u skladu sa Statutom GSA

–          da bude informisan/a o aktivnostima GSA

–          da učestvuje u radu organizacije

–          da pokreće inicijative i daje predloge i sugestije

–          da dobije zaštitu u slučaju ugroženosti svojih prava zbog članstva u GSA i angažovanju u aktivnostima GSA

–          da ostvaruje druga prava predviđena ovim Statutom i drugim opštim aktima GSA

 

Član 14.

 

Dužnosti člana/ice GSA su:

–          da poštuje Statut, druga opšta i pojedinačna akta i odluke organa GSA

–          da se zalaže za ostvarivanje ciljeva i misije GSA

–          da štiti imovinu i interese, čuva i unapređuje ugled GSA i da svojim angažovanjem ne nanosi štetu GSA u javnosti i u realizovanju planiranih aktivnosti

–          da plaća članarinu

–          da dolazi na sastanke organa i tela GSA čiji je član/ica

–          da poštuje pravo drugih članova/ica GSA na privatnost i njihovo pravo na javno izjašnjavanje odnosno neizjašnjavanje po pitanju njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili drugog ličnog svojstva

 

Član 15.

 

Članstvo u GSA može prestati istupanjem ili isključenjem.

Članstvo GSA prestaje po automatizmu u slučaju učlanjenja u druga udruženja iz člana 12. stav 1. ovog Statuta.

Ukoliko član/ica želi da istupi iz GSA o tome u pisanom obliku obaveštava sekretara/ku Upravnog odbora koji ga/je briše iz knjige članova/ica.

Član/ica GSA može biti isključen/a iz članstva ako prekrši odredbe Statuta i druga opšta i pojedinačna akta GSA, ako ugrozi interese GSA ili ako prouzrokuje ozbiljnu štetu GSA i njenom članstvu.

Predlog za isključenje člana/ice uz obrazloženje Upravnom odboru može podneti svaki član/ica Upravnog odbora.

Inicijativu za isključenje pred članom/icom Upravnog odbora može pokrenuti organ ili telo GSA ili članovi/ice GSA.

Upravni odbor donosi odluku o ovom predlogu na prvoj sledećoj sednici i o tome obaveštava isključenog/u člana/icu.

Isključeni/a član/ica GSA na ovu odluku ima pravo žalbe Skupštini GSA u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. Skupština GSA o tome donosi konačnu odluku na prvoj sledećoj sednici.

Ako Skupština ne verifikuje ovu odluku član/ica zadržava svoje članstvo u GSA i smatra se da nikada nije brisan/a iz knjige članova/ica.

 

Organi i tela GSA

 

Član 16.

Organi GSA su:

–          Skupština

–          Upravni odbor

–          Nadzorni odbor

–          Predsednik/ca

–          Izvršni/a direktor/ka

 

Mandat organa GSA traje godinu dana.

Po isteku mandata, oni se mogu ponovo birati na istu funkciju.

Kandidati/kinje za organe GSA mogu biti svi članovi/ice GSA upisani/e u knjigu članova/ica.

Članovi/ice Nadzornog odbora ne mogu biti članovi/ice drugih organa GSA.

 

Član 17.

 

Za punovažno donošenje odluka u svim organima i telima GSA potrebno je prisustvo više od polovine članova/ica tog organa ili tela, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Izbori za organe i tela obavljaju se po pravilu javnim glasanjem, sem ako organ koji bira ne odluči drugačije.

 

Član 18.

 

Skupština GSA je najviši organ GSA.

Skupštinu čine članovi/ce GSA upisani/e u knjigu članova/ica.

Članovi/ice GSA na Skupštini mogu biti zastupljeni i po principu predstavljanja a odluku o načinu predstavljanja članova/ica u Skupštini GSA donosi Upravni odbor.

 

Član 19.

 

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovnu Skupštinu saziva Predsednik/ca najmanje jednom godišnje.

Skupštinom predsedava tročlano Radno predsedništvo koje bira Skupština na predlog Upravnog odbora.

Ukoliko se Skupština ne sastane u predviđenom roku, organi GSA obavljaju redovne poslove do održavanja Skupštine.

Dnevni red, predlog odluka i materijal za redovnu Skupštinu priprema Upravni odbor na predlog Predsednika/ce i Izvršnog/e direktora/ke.

Svaki član/ica Skupštine može na Skupštini zatražiti izmenu i dopunu dnevnog reda o čemu odlučuje Skupština.

Vanredno zasedanje Skupštine mogu inicirati Predsednik/ca, Upravni odbor ili 1/3 članova/ica.

Vanredno zasedanje zakazuje Predsednik/ca najkasnije 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno održavanje.

U slučaju da Predsednik/ca odbije da sazove Skupštinu, nju saziva Upravni odbor.

Dnevni red vanredne Skupštine predlaže onaj na čiji je zahtev sednica sazvana.

 

Član 20.

Skupština GSA:

 • donosi Statut GSA i njegove izmene i dopune
 • određuje ciljeve i definiše smerove delovanja GSA
 • bira i razrešava članove/ice Upravnog odbora
 • bira i razrešava Predsednika/cu GSA
 • bira i razrešava članove/ice Nadzornog odbora
 • razmatra i usvaja izveštaj o radu GSA u periodu između dve Skupštine
 • donosi konačnu odluku po žalbi u postupku učlanjenja u GSA
 • donosi konačnu odluku po žalbi u postupku isključenja iz članstva
 • donosi odluku o prestanku rada GSA i statusnim izmenama
 • donosi opšte akte iz svoje nadležnosti
 • odlučuje o svim značajnim pitanjima za rad GSA a ova ovlašćenja može preneti i na druge organe GSA

 

Član 21.

 

Upravni odbor je najviši organ GSA između dva zasedanja Skupštine.

Upravni odbor čine:

–          Predsednik/ca

–          6 članova/ica koje bira Skupština

Sednice Upravnog odbora saziva i njima predsedava Predsednik/ca GSA.

Sednicama Upravnog odbora mogu prisustvovati i druga lica koje Upravni odbor pozove na svoju sednicu, a čije je prisustvo značajno za rad Upravnog odbora.

 

Član 22.

 

Upravni odbor:

 • izvršava odluke Skupštine,
 • bira i razrešava Izvršnog/u direktora/ku GSA
 • verifikuje odluke Predsednika/ce i Izvršnog/e direktora/ke vezane za rad organizacije
 • donosi pravilnike i druga akta i odluke vezane za rad organizacije
 • donosi Pravilnik o članarini
 • bira i razrešava sekretara/ku Upravnog odbora
 • na predlog Predsednika/ce i Izvršnog/u direktora/ke donosi odluke o osnivanju i ukidanju tela i kancelarija GSA
 • donosi odluku o prijemu u članstvo i isključenju člana/ice GSA
 • donosi odluku o strateškoj saradnji sa drugim domaćim i međunarodnim organizacijama, kao i o udruživanju u saveze ili zajednice udruženja na državnom ili međunarodnom nivou
 • donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica čiji je osnivač GSA
 • donosi godišnji plan rada na predlog Predsednika/ce i Izvršnog/e direktora/ke
 • razmatra i usvaja finansijske planove i izveštaje
 • imenuje i razrešava članove/ice Savetodavnog odbora na predlog Predsednika/ce
 • donosi Pravilnik o svom radu
 • može dodeliti posebno priznanje osobama koje su dale veliki doprinos radu i razvoju GSA
 • odlučuje o svim značajnim pitanjima za rad GSA između dve Skupštine a ova ovlašćenja može preneti i na druge organe GSA

 

Član 23.

Nadzorni odbor čini/e 3 člana/ice GSA koje bira Skupština.

Članovi/ice Nadzornog odbora biraju predsedavajućeg/u iz svojih redova koji/a saziva i predsedava sednicama Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor:

 • tumači odredbe Statuta
 • kontroliše regularnost rada svih organa i tela između dve sednice Skupštine
 • kontroliše finansijsko poslovanje GSA i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor
 • donosi Pravilnik o svom radu

 

Član 24.

 

Predsednik/ca GSA:

 • saziva i predsedava sednicama Upravnog odbora
 • odgovoran/na je za rukovođenje radom i delovanje GSA u celini
 • predlaže Upravnom odboru članove/ice Savetodavnog odbora
 • predlaže Upravnom odboru plan rada organizacije
 • održava kontakte sa donatorima i bavi se sakupljanjem sredstava za organizaciju u saradnji sa Izvršnim/om direktorom/kom
 • nadgleda rad Izvršnog/e direktora/ke
 • na predlog Izvršnog/e direktora/ke postavlja zamenika/cu Izvršnog/e direktora/ke
 • bavi se saradnjom sa drugim organizacijama i institucijama
 • obavlja sve druge poslove neophodne za nesmetan rad organizacije
 • može sazvati sednicu svakog organa i tela GSA
 • obavlja i druge poslove koje mu/joj povere Skupština ili Upravni odbor

 

Član 25.

 

Izvršni/a direktor/ka GSA:

 • stara se o izvršenju odluka organa GSA
 • odgovoran/a je za sprovođenje programskih aktivnosti
 • pomaže Predsedniku/ci u neposrednom rukovođenju radom GSA
 • održava kontakte sa donatorima i bavi se sakupljanjem sredstava za organizaciju u saradnji sa Predsednikom/com
 • donosi odluke neophodne za redovno poslovanje GSA
 • predlaže Upravnom odboru otvaranje regionalnih i lokalnih kancelarija i ogranaka i postavlja koordinatore/ke kancelarija
 • čuva pečat i overava zvanična dokumenta GSA
 • raspolaže imovinom GSA, u skladu sa Zakonom, Statutom, finansijskim planom i odlukama Upravnog odbora GSA
 • obavlja druge poslove koje mu/joj povere Skupština, Predsednik/ca ili Upravni odbor

Izvršni/a direktor/ka GSA može Predsedniku/ci predložiti kandidata/kinju za zamenika/cu. Zamenik/ca Izvršnog/e direktora/ke zamenjuje Izvršnog/u direktora/ku u slučaju odsustva ili sprečenosti i obavlja druge poslove koje mu poveri Izvršni/a direktor/ka ili Predsednik/ca.

Član 26.

 

Savetodavni odbor je telo GSA koje ima najmanje pet članova/ica i čine ga osobe koje imaju iskustvo i ugled u oblasti zaštite ljudskih prava i društveno-političkom angažmanu.

Članovi/ice Savetodavnog odbora ne moraju biti članovi/ice GSA.

Članove/ice Savetodavnog odbora imenuje i razrešava Upravni odbor na predlog Predsednika/ce.

Savetodavni odbor bira predsedavajućeg/u iz svojih redova na predlog Predsednika/ce.

Predsednik/ca i Izvršni/a direktor/ka prisustvuju sednicama Savetodavnog odbora.

 

Član 27.

 

Upravni odbor bira sekretara/ku Upravnog odbora.

Dužnosti sekretara/ke Upravnog odbora su da:

 • vodi zapisnike sa sednica Upravnog odbora
 • priprema dokumentaciju za zasedanje Upravnog odbora
 • stara se o knjizi članova/ica GSA
 • objavljuje odluke Upravnog odbora i stavlja ih na uvid članovima/icama GSA
 • dostavlja dokumentaciju Upravnog odbora Skupštini na odlučivanje

 

Član 28.

 

U skladu sa potrebama GSA Upravni odbor može formirati druga tela GSA kao što su: odbori, pododbori, radne grupe, programske grupe, komisije, forumi, veća i slično.

Predsednik/ca GSA može između dve Skupštine sazvati konferenciju kojoj prisustvuju članovi/ice Skupštine i koja je programskog i savetodavnog karaktera.

 

Član 29.

 

Pitanje odgovornosti organa i tela GSA mogu pokrenuti tri člana/ice Upravnog odbora, Nadzorni odbor, 1/5 članova/ica GSA, Predsednik/ca ili Izvršni/a direktor/ka.

Odluku o odgovornosti organa i tela donosi organ koji ih bira.

U slučaju ostavke ili smene Predsednika/ce ili Izvršnog/e direktora/ke Upravni odbor može imenovati vršioca/teljku dužnosti do izbora novog/e Predsednika/ce ili Izvršnog/e direktora/ke.

 

Način rada i organizacije GSA

 

Član 30.

 

GSA je organizovana po programskom i teritorijalnom principu.

GSA može osnivati svoje kancelarije i ogranke u zemlji i inostranstvu o čijem osnivanju odlučuje Upravni odbor.

Za svoj rad i delovanje sve kancelarije i ogranci GSA odgovaraju Izvršnom/oj direktoru/ki, Predsedniku/ci i Upravnom odboru.

Način rada, komunikacija, nadležnosti i organizacije svih kancelarija, ogranaka, organa i tela GSA se bliže uređuje posebnim Pravilnikom koji donosi Upravni odbor na predlog Izvršnog/e direktora/ke.

 

Član 31.

 

Za obavljanje poslova neophodnih za funkcionisanje GSA za koje je potrebno stručno znanje i veštine, moguće je angažovanje lica koji nisu članovi/ice GSA.

O angažovanju odlučuju Predsednik/ca i Izvršni/a direktor/ka.

 

Član 32.

 

Rad GSA je javan.

Upravni odbor GSA preduzima potrebne mere za obezbeđivanje javnosti rada, te puno informisanje članstva o radu GSA.

GSA javnost rada obezbeđuje:

 • javnošću svojih sednica
 • javnim oglašavanjem
 • posebnim saopštenjima za sredstva javnog informisanja
 • konferencijama za novinare
 • periodičnim i posebnim publikacijama i izveštajima

 

O izveštavanju sa sednica organa i tela GSA odlučuje se na samoj sednici tih organa i tela.

 

 

Finansiranje i imovina GSA

 

Član 33.

 

GSA se finansira:

 • donacijama
 • članarinom
 • poklonima
 • dobrovoljnim prilozima građana/ki
 • sponzorstvom
 • iz državnih fondova republičkih, pokrajinskih i lokalnih organa
 • prihodima ostvarenim obavljanjem profitabilnih delatnosti pravnih lica čiji je osnivač GSA, definisanih članom 11. ovog Statuta
 • iz ostalih izvora u skladu sa zakonom

 

Finansijsko poslovanje GSA vodi se u skladu sa pozitivnim propisima, a na osnovu finansijskog plana koji usvaja Upravni odbor.

GSA vodi poslovne knjige, sačinjava finansijske izveštaje i podleže vršenju revizije finansijskih izveštaja, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

 

 

Član 34.

Imovina GSA može da se koristi jedino za ostvarivanje njenih statutarnih ciljeva.

Imovina GSA ne može se deliti njenim članovima/cama, osnivačima/cama, članovima/cama organa, direktorima/kama, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Stavovi 1. i 2. ovog člana ne odnose se na davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva GSA (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih.

 

 

Prestanak rada i statusne promene GSA

 

Član 35.

 

Odluku o prestanku rada i statusnim promenama GSA donosi Skupština dvotrećinskom većinom na sednici kojoj prisustvuje najmanje polovina članova/ica Skupštine, a na predlog Upravnog odbora.

 

Član 36.

 

U slučaju prestanka rada sva imovina GSA prelazi isključivo u vlasništvo druge domaće neprofitne organizacije koja ima iste ili slične ciljeve, a o čemu odlučuje Skupština GSA.

Imovina ne može pripasti bilo kom fizičkom licu, državnom organu, instituciji, profitnoj organizaciji ili preduzeću.

 

Postupak izmena i dopuna Statuta

 

Član 37.

 

Postupak za donošenje Statuta GSA, kao i za njegove izmene i dopune, pokreću Upravni odbor ili Skupština.

Nacrt Statuta ili njegovih izmena i dopuna priprema Upravni odbor i upućuje ga Skupštini na usvajanje.

Statut ili njegove izmene i dopune su usvojeni ako za to glasa najmanje 2/3 prisutnih članova/ica Skupštine GSA na sednici na kojoj je prisutno više od polovine članova/ica Skupštine.

 

Član 38.

 

Statut i njegove izmene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, osim ako samim Statutom nije drugačije predviđeno.

 

 

Prelazne i završne odredbe

 

Član 39.

 

Za tumačenje ovog Statuta nadležan je Nadzorni odbor a u slučaju spora konačno tumačenje daje Skupština.

 

Član 40.

 

Danom donošenja ovog Statuta, prestaje da važi Statut Udruženja “Gej strejt alijansa” donet 3. novembra 2005. godine.

 

Facebook

Twitter

YouTube