Program GSA

Lobiranje i zagovaranje prava LGBT osoba

GSA je posvećena izgradnji i jačanju dobre komunikacije i saradnje sa svim političkim i institucionalnim faktorima koji mogu da utiču na poboljšanje položaja LGBT populacije u Srbiji, pre svega na sistemsko smanjenje nasilja i diskriminacije prema LGBT osobama. U tom procesu koristi rezultate istraživanja, analiza i izveštaja koji svedoče o realnom stanju prava LGBT populacije u Srbiji. Takođe, GSA direktno ili preko svetskih i evropskih mreža LGBT organizacija ostvarije dobru saradnju i sa međunarodnom zajednicom.

Pravna služba GSA

GSA se bavi obezbeđivanjem besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja i diskriminacije na osnovu iskazane ili prepostavljene seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Pravna služba je osnovana u prvoj polovini 2009. godine i do ovog trenutka je procesuirala 17 slučajeva pred sudovima u Srbiji. Pored pružanja besplatne pravne pomoći, ciljevi rada Pravne službe su i stvaranje sudske prakse u ovoj oblasti i monitoring rada pravosudog sistema.

Istraživanja i analize

GSA periodično sporovodi istraživanja javnog mnjenja u Srbiji o stavovima prema homoseksualnosti. Istraživanja mogu da obuhvate i ispitivanje pojedinih užih oblasti u kojima su pretpostavljeni određeni trendovi. Rezultati dobijenih analiza se javno publikuju i služe nevladinim organizacijama, političkim partijama, državnim institucijama i akademskoj javnosti za kreiranje strategija unapređivanja ljudskih prava LGBT populacije u Srbiji.

Godišnji izveštaji o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji

GSA od 2007. godine priprema i uređuje godišnje izveštaje koji obuhvataju teme kao što su slučajevi nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama, odnos državnih institucija i političkih partija prema LGBT populaciji, sloboda javnog okupljanja, odnos medija, kao i mnoga druga pitanja vezana za prava LGBT osoba u Srbiji.

Mnoge međunarodne organizacije i institucije koriste i citiraju slučajeve koje je GSA dokumentovala u svojim godišnjim izveštajima: ILGA Europe, Human Rights Watch, Amnesty International, Evropska komisija, Savet Evrope, State Department, itd.

Facebook

Twitter

YouTube