Izveštaj o istraživanju stava javnog mnenja prema homoseksualnosti u 2008. godini

Predstavljamo vam izvod iz istraživanja prezentovanog na konferenciji održanoj 11. aprila 2008. godine u 11 časova u Medija Centru u Beogradu.

“Ako postoji društvena grupa koja smatra da su marsovci, i ima ih dvanaest, i osnuju svoje udruženje – za mene je to sjajno. Ali ne, mi smo naučili da je sve što je drugačije strašno i pretnja za naš klimavi identitet. Uplašena životinja reži na sve i svakoga, zadovoljna leži i posmatra svet sa mirom.”
(Vladimir Arsenijević, Uplašena životinja reži na sve i svakoga, Glas javnosti, 15.5.2005.)

Istraživanje javnog mnenja o homoseksualnosti pripada domenu socioloških nastojanja da se utvrde društveni uslovi i posledice jedne realnosti, bez obzira na njeno poreklo. Ovo istraživanje je imalo za svoj uzorak opštu populaciju, pa je predmet bio ispitivanje stava prema homoseksualnosti, a ne homoseksualnost kao takva.

Sa procesima emancipacije i rađanja svesti o različitosti među osobama „drugačijeg” seksualnog opredeljenja, prestaje potreba isključivo za istraživanjem porekla homoseksualnosti, a jačaju nastojanja za sociološkim analizama ne/prihvatljivosti homoseksualnosti i društvenih grupa čiji članovi dele ovu orijentaciju, kao i za analizama identiteta koji se formiraju na toj osnovi. Savremena sociološka teorija i empirija pokušavaju da daju odgovor na to ne zašto je neko homoseksualac, već kakve reperkusije ima ova pojava, čije postojanje niko više ne može osporavati ili negirati.

Homoseksualnost je znatno više od seksualne privlačnosti među istim polovima; istraživanje ove pojave kao „društvenog konstrukta” zahteva klasične sociološke metode istraživanja, od kojih je jedna svakako i istraživanje javnog mnenja. Takva istraživanja treba da daju odgovor na pitanja kao što su:

  • koliki je obim i kakav je intenzitet određenog stava prema homoseksualnosti;
  • kakav je odnos između stava prema homoseksualnosti i vrednosnih orijentacija;
  • kakav je odnos između stava prema homoseksualnosti i stavova prema drugim društvenim pojavama i dešavanjima;
  • u kakvoj su vezi stavovi prema homoseksualnosti sa socijalnim i demografskim karakteristikama pojedinaca i grupa;
  • postoji li i koliki je obim socijalnih distanci prema homoseksualcima.

Odgovori na ova pitanja treba da posluže kako za teorijsko razmatranje zrelosti jednog društva da sebe nazove „otvorenim”, tako i za razmatranje praktičnih koraka pojedinaca i organizacija koje rade na strategijama integracije seksulanih manjina u društveni sistem.

::: Istraživački izveštaj “PREDRASUDE NA VIDELO – HOMOFOBIJA U SRBIJI 2008” ::: (pdf download)

::: Research report “PREJUDICES EXPOSED – HOMOPHOBIA IN SERBIA 2008” ::: (pdf download)

Beograd, 11.04.2008.

Facebook

Twitter

YouTube